رئیس اداره ورزش و جوانان پاکدشت

رئیس اداره ورزش و جوانان پاکدشت درباره توسعه بخش ورزش و جوانان شهرستان اشاره گفت: با تکمیل پروژه ها ی فعلی از برنامه اعلام شده جلوتر هستیم اما این برای ما کافی نیست و تا سال 1400 سرانه ورزشی پاکدشت به یک متر خواهد رسید.

طرح ناتوی عربی یک اصطلاح نا مفهوم است که به عنوان بخشی از معامله قرن ( صلح اعراب واسرائیل) مطرح است.