معاون درآمد و امور مشترکین شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران در این خصوص گفت: باهدف خدمات رسانی به ساکنین مجتمع مسکونی مهر شهرستان پاکدشت و دسترسی آنان به نعمت آب آشامیدنی و بهداشتی،انشعاب آب به صورت کنتور جداگانه برای هریک از مشترکین را ه اندازی شد.