دسته‌بندی: اجتماعی

به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و همراهی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران نمایشگاه نقاشی باعنوان دنیای رنگی من صبح روز شنبه بیست و نهم اردی بهشت ماه جاری با حضور فارسی معاون توسعه ی مدیریت و منابع مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و جمعی از هنر مندان افتتاح شد.