طرح ناتوی عربی یک اصطلاح نا مفهوم است که به عنوان بخشی از معامله قرن ( صلح اعراب واسرائیل) مطرح است.

بادداشت

چند صباحی است درگیر گستاخی‌های دشمن شده‌ایم و همه می‌پرسند کجا رفته آن جسارت و شجاعت در برابر دشمن؟!

مشاور رئیس پردیس ابوریحان دانشگاه تهران؛

مشاور رئیس دانشگاه با ابراز ناراحتی در برخورد مسئولین با دانشگاه گفت: ظاهراً دیواری کوتاه‌تر از دانشگاه در شهر نیست، متأسفانه در این شهرستان جایگاه دانشگاه درست درک نمی شود.

یادداشت

در ابتدا آسفالت های رنگی تنها به منظور به کار گیری در مسیرهای مخصوص دوچرخه سواری استفاده می شدند اما به مرور این نوع آسفالت ها در برخی محلها جایگزین آسفالت معمولی سیاه رنگ گردید.